Local Organizing Committee:

K. Ahuja
A. Kumar
K. Mondal
S. Mukhopadhyay
A. Nayak
A. Parkash
R.N. Sahoo
S.K. Sahoo (Convener)
M. Santhakumar
N.K. Shukla
A. Vijesh